راههای ارتباطی

             ۰۲۱۷۷۲۰۵۰۶۷-۸

                                                                 

            ۰۹۱۲۵۹۹۶۷۸۶

            ۰۹۱۹۵۰۵۱۷۹۷

 تهران - فرجام شرقی - بین چ

   

 

  واتساپ-پرشین سیلیس-سیلیس-دانه بندی سیلیس+۹۸۹۱۹۵۰۵۱۷۹۷ 

  +۹۸۹۱۹۵۰۵۱۷۹۷